Beheer Auditorenfonds Albertus Magnus (BAAM)

Doel van de stichting


In 1896 werd de Rooms Katholieke Studentenvereniging (R.K.S.V.) Albertus Magnus te Groningen opgericht onder het motto: ‘Non Scolae sed Vitae’ wat zoveel wil zeggen als niet leven om te leren maar leren om te leven. Nu, ruim 100 jaar later, is het een bloeiende vereniging met een ledenaantal van rond de 2000.

Veel ondernemende studenten nemen plaats in een van de diverse commissies die Albertus rijk is. Op deze manier leren zij te werken in teamverband en te leren omgaan met verantwoordelijkheden. Door de toegenomen studiedruk is het de laatste jaren steeds moeilijker geworden mensen te vinden die bereid zijn naast hun studie tijdrovende functies te vervullen. Dit is een algemene tendens en geldt ook voor de R.K.S.V. Albertus Magnus. De Rijksuniversiteit Groningen stelt voor een beperkt aantal (bestuurs)functies geld beschikbaar, maar voor de meeste functies komt eventueel opgelopen studievertraging geheel voor rekening van de student. Om de huidige generatie actieve studenten te steunen is een auditorenfonds opgericht voor actieve leden van Albertus Magnus. Dit auditorenfonds wordt beheerd door de Stichting Beheer Auditorenfonds Albertus Magnus (‘BAAM’).

Het doel van de Stichting is “het bieden van financiële compensatie aan Albertianen die studievertraging hebben opgelopen door zitting te hebben gehad in een, nader te noemen, commissie”.

Historie


De R.K.S.V. Albertus Magnus heeft in 2000 de onafhankelijke Stichting BAAM (Beheer Auditorenfonds Albertus Magnus) in het leven geroepen. Oorspronkelijk had de Stichting BAAM het plan om de actieve leden van vele commissies van Albertus een mogelijkheid voor financiële tegemoetkoming aan te bieden. Deze optimistische start kwam voort uit de toezegging van enkele bedrijven om geld aan de stichting te doneren. Met de economische malaise van de afgelopen jaren verdwenen ook deze toezeggingen van de bedrijven en de kas van de Stichting bleef leeg.

In 2002 werd de structuur van de BAAM gewijzigd en werd er besloten om de ambities tijdelijk naar beneden bij te stellen. De Stichting wilde in ieder geval voldoende geldelijke middelen genereren om zo nodig leden van de meest tijdrovende commissies financieel tegemoet te kunnen komen. Deze commissies zijn: Het vereningsbestuur van Albertus Magnus, de Commissie van Beheer en de Lustrumcommissie. In samenwerking met de Vereniging van Senioren Alberti Magni (VSAiMi) en het verenigingsbestuur van Albertus bleek deze strategie wel haalbaar. Momenteel krijgt de stichting jaarlijks geld gedoneerd van de VSAiMi en van Albertus zelf. Door deze structurele financiering kunnen de leden van de genoemde commissies aanspraak maken op een beurs en kan de Stichting BAAM zich weer gaan richten op haar oorspronkelijke doel: financiële steun bieden aan een grotere groep actieve Albertianen.